Smart Fredrikstad

Vi skaper en bærekraftig fremtid med smarte løsninger

Les mer

Blogg

Digitalt besøk på sykehjemmet

Med besøksforbud på landets sykehjem, er det behov for å tenke nytt og digitalt. Fredrikstad kommune har ordnet med en løsning for å bruke digitale hjelpemidler for tilrettelegge for at pårørende og beboere kan møtes på samme måte…

Hva er geomatikk – og hvordan kan geomatikk-brukes i krisesituasjoner?

Eksemplene på hva som gjør en by smart kommer tydelig fram i en krise. Digitale hjelpemidler og bruk av data hjelper oss til å gjøre ting mer effektivt og langt hurtigere. Alle i kommunen «stor på hodet i våre dager», men vi fikk en…

Lære av de beste – Energismarte Bygg Konferansen 2020

Jeg sitter på toget nå, etter 2 dager på konferansen «Energismarte Bygg Konferansen 2020» på Lillestrøm. Konferansen arrangeres årlig av IEE (Interesseorganisasjonen for Energieffektive Bygg) som er et samarbeid mellom Nelfo og EFO…

Fredrikstad går for smartbystandarder

Alle som har kommet inn på hotellrommet etter en flytur til London eller New York uten å ha husket på å ta med eller å kjøpe reiseadapter for strømkontakten, har et forhold til standarder. Det er rett og slett fryktelig irriterende at…
Hjemmesykepleien

Hvordan redusere bilbruk i hjemmetjenesten?

Da er første utlysning i Fredrikstad Smart- og næringsfond ute - med søknadsfrist 29. februar 2020! Vi søker smarte hoder som vil hjelpe oss å løse en konkret problemstilling:  Hvordan redusere tids- og bilbruken i hjemmetjenesten…

Energismart og ny i kommunen

Hei! Nå har Fredrikstad kommune fått en ny energismart medarbeider. Jeg heter Marianne Riddervold Kahrs og jeg har nettopp startet i Fredrikstad kommune. Jeg har et stort engasjement for bærekraftige løsninger og har min bakgrunn som energi-…

Smart by, et godt sted å leve

Smart City, eller Smart By, er et internasjonalt byutviklingskonsept. Det skal gjøre byer i bedre stand til å møte endringer i miljø og samfunn på en intelligent og fleksibel måte. Kjerneelementer er miljøfokus, samarbeid og å integrere informasjonsteknologi (IKT) og bruk av Internett på en sikker måte. Målet er å skape en bærekraftig samfunnsutvikling med en god balanse mellom mennesker, miljø og økonomi.

Rundt 80 % av alle CO2-utslipp produseres i byer. Uklok fortetting kan gi utfordringer knyttet til sosial ulikhet. Samtidig trenger vi å fortette i byer blant annet for å redusere energibehovet til transport. Vi har utfordringer knyttet til menneskelige og sosiale aspekter som mestring, utdanning og trivsel. Vi ønsker å styrke disse feltene, og å sørge for omgivelser med fysiske kvaliteter og rom for sosiale møter og aktiv bevegelse. Alt dette må samtidig skje på en måte som ivaretar og bidrar til økonomisk bærekraft, konkurransekraft og attraktivitet.

Utfordringene må løses på nye måter i fremtiden, for at byer skal ha en bærekraftig utvikling og hvor behovene til mennesker som lever i byer ivaretas, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov (FN-Sambandet, 2017). Dette krever bevisste valg, smarte løsninger (utvikling) og samarbeid innen både tjenester og fysiske strukturer. Hvordan skal framtidens smarte by se ut?

Det er tradisjonelt tre hovedpunkter i definisjonen av en Smart By:

1. Bærekraft

 • at naturressursene forvaltes på en slik måte at (fotavtrykket av) vår ressursbruk har minimale konsekvenser i et globalt perspektiv
 • at løsninger og tjenester er markedsmessige og i stand til å drive og videreutvikle seg selv
 • at menneskene i byen har muligheter for deltakelse, helse og trivsel

2. Menneskene som lever og jobber i byen opplever den som enkel, effektiv, fleksibel og innovativ

3. Byen må kunne tiltrekke seg relevant arbeidskraft, utdanne riktig kompetanse og kapital

For å ivareta disse aspektene satser vi i Fredrikstad kommune på to ting:

 • Vi satser på bærekraft i sin helhet og har det med i alle overordnede prosesser, i vår planlegging og tjenesteutvikling
 • Vi satser på Smart Fredrikstad, med innovasjon og teknologisk utvikling på en rekke områder, og i den retningen som den overordnede planlegging gir

I Smart Fredrikstad jobber vi med infrastrukturer som Smarte Bygg, Smart Vann, Smart Energi, Smart Helse, Smart Governance og Smart Mobilitet. Smart teknologi, integrasjon, samarbeid, medvirkning og innovasjon skal skape bedre tjenester for innbyggere, effektiv og smartere drift av offentlig og privat sektor ogsosiale og miljømessige verdier for Fredrikstadsamfunnet.

Smart By-konseptet har mange muligheter- Samtidig finnes det også fallgruver i det å videreutvikle teknologi i åpne prosesser og systemer. Dette skal vi være oss bevisste. Vi skal tilstrebe en ansvarlig bypolitikk der vi med alle tilgjengelige ressurser samarbeider for å å skape trygge, framtidsrettede, i størst mulig grad klimagassnøytrale og samtidig menneskelige, by- og livsrom. Å lykkes med Smart Fredrikstad krever videre et tett samarbeid mellom offentlig sektor, næringsliv, akademia og innbyggere.

Gjennom samarbeid og deling av kunnskap bygges vårt fremtidige Fredrikstad

Kilder:  
FN-Sambandet. (2017). Bærekraftige byer og samfunn?
Hentet fra http://www.fn.no/Tema/FNs-baerekraftsmaal/Dette-er-FNs-baerekraftsmaal


Hva ønsker vi å oppnå med Smart Fredrikstad?

Styrket evne til å håndtere de store samfunnsutfordringene, som grønt skifte, demografiendringer og digitalisering

Kostnadseffektiv kommunal drift og bedre beredskap/kortere responstid ved driftsavbrudd

Attraktive tjenester for byens borgere, både fra det offentlige og fra private aktører

Økt verdiskaping og arbeidsplassutvikling i eksisterende og nye virksomheter

Hvordan skal vi nå målene for Smart Fredrikstad?

Fredrikstad kommune og våre partnere etablerer et program – Smart Fredrikstad – hvor vi samarbeider om å utvikle, teste og realisere ulike smarte prosjekter.

Ved å åpne opp utvalgte data og distribuere dem fritt, skal Fredrikstad kommune bidra til at alle (lokalt og regionalt) får utvikle, teste og demonstrere sine systemer basert på relevant informasjon, i tråd med prinsippene for Open & Agile Smart Cities (OASC) hvor kommunen er medlem. Strenge personvernprinsipper skal legges til grunn.

Det skal etableres en fysisk arena på egnet sted for «Smart Fredrikstad InnovasjonsLab», gjerne som en videreføring og videreutvikling av prosjektet Bylab i sentrum.

Fredrikstad kommune og næringsaktører skal jobbe med å skape nye tjenester basert på innovative digitale løsninger og med utgangspunkt i brukerbehov og overordnet planlegging.

Gjennom bevisst kommunikasjon om prosjekter og resultater, skal vi synliggjøre satsingen og på den måten gjøre innbyggerne og bedrifter bevisst på det som skjer, og samtidig tiltrekke oss aktører som ønsker å være med i prosessen.

  Vi skaper en bærekraftig fremtid med smarte løsninger

  For å bli klassifisert som et «Smart Fredrikstad»-prosjekt, må prosjektet oppfylle minimum to av følgende tre kriterier

  1.Teknologi

  Teknologi vil være en av de viktigste driverne for å etablere en Smart by. Ved hjelp av teknologi kan vi forenkle og forbedre tjenester og løsninger. Innovasjon vil være sentralt i utviklingen av Smart Fredrikstad.

  2.Samarbeid

  Prosjektene involverer ulike typer samarbeid og ulike aktører. Smart Fredrikstad har tilknyttet seg en rekke samarbeidspartnere. I konstellasjoner inngår lokalt- og nasjonalt næringsliv, lokale myndigheter, organisasjoner og akademia.

  3.Involvering og medvirkning

  Smarte by-prosjektene skal være basert på innbyggernes behov. Fredrikstad kommunes lokalsamfunnsmodell har som mål å mobilisere innbyggere i organisasjoner og næringsliv gjennom lokale handlingsplaner for en bærekraftig utvikling. Arbeidet med lokalsamfunn i Fredrikstad kommune er gjort med tanke på at lokalsamfunn har en nøkkelrolle for å virkeliggjøre en bærekraftig utvikling, også når det kommer til å utvikle en Smart by.

  Motta spennende nyheter om Fredrikstad

  Meld deg på vårt nyhetsbrev

  Interessenter

  Telefon: 69 30 60 00

  E-post:  smartfredrikstad@fredrikstad.kommune.no
  Besøksadresse: Rådhuset, Nygaardsgaten 14-16 1606 Fredrikstad
  Postadresse: Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
  Org.nr.: 940039541

  IoT-byen – FredrikstadLes mer
  +